Ordensreglement

1. Formål

Formålet er at bevare den gode stemning, at sikre at alle, der besøger Blue Water Dokken, kan føle sig trygge og glade før, under og efter opholdet samt sikre sig, at der er plads til alle uanset udseende, religion og kulturel baggrund. Blue Water Dokken benyttes bl.a. til afvikling af Team Esbjerg hjemmekampe. Dette ordensreglement er kun gældende ved Team Esbjergs hjemmekampe.

2. Gyldighedsområde

Ordensreglementet gælder hele Blue Water Dokkens område samt ind- og udgange.

3. Regler for ophold

På Blue Water Dokkens område må der kun opholde sig personer, der er i besiddelse af billetter eller adgangskort eller på anden måde kan bevise, at de er berettiget til at opholde sig på området. Billetter skal på forlangende fremvises til Blue Water Dokkens kontrollører eller politi. Tilskuere skal indtage den plads, der er anført på billetten. Af sikkerhedsmæssige årsager er man forpligtiget til at indtage andre pladser, end anført på billetten, såfremt dette anvises af kontrollører eller personale. Der må ikke udvises en adfærd, der er til gene eller skade for andre eller på anden måde bringer andre i fare. Besøgende er forpligtiget til at overholde de gældende ordensreglementer, samt følge anvisninger som måtte blive givet over Blue Water Dokkens højttaleranlæg eller af Blue Water Dokkens kontrollører, personale, politi, redningstjeneste og brandvæsen.Ophold i Blue Water Dokken er ikke tilladt for synligt stærkt påvirkede personer. Mad og drikkevarer købt i cafeen kan nydes i cafeen eller på tilskuerpladserne. Glas, flasker og andet service som kan splintre må ikke medbringes i hallen. Smid affald i de opstillede affaldsspande. Er spandene fulde, vil det være en hjælp, hvis dette oplyses til personalet.

4. Adgangskontrol

Alle besøgende har pligt til at fremvise billet eller adgangsbevis ved indgangen og på forlangende udlevere dette til nærmere kontrol. Blue Water Dokkens kontrollører har ret til at undersøge, om gæster udgør en sikkerhedsrisiko grundet alkohol eller påvirkning af narko eller om de medfører våben eller andre farlige og brandfarlige genstande. Undersøgelsen kan foretages som visitation eller ved hjælp af tekniske hjælpemidler. Følgende genstande må ikke medbringes i Blue Water Dokken:

• Våben af enhver art.
• Genstande der kan benyttes som våben eller kasteskyts.
• Spraydåser med gas, ætsende eller farvende substans.
• Flasker, bægre, krus eller dåser som er fremstillet af materialer der kan gå i stykker eller splintre.
• Genstande der fylder meget.
• Romerlys eller andre pyrotekniske genstande.
• Flag og transparenter der er længere end 150 cm.
• Konfettirør og creperuller, der indeholder konfetti, der ikke forud for kampen er givet skriftlig tilladelse til at medbringe af Team Esbjerg – skriftlig tilladelse skal være indhentet minimum 7 dage inden kampafvikling og
forevises kontrollører og personale på forlangende.
• Mekanisk drevne støjinstrumenter, eksempelvis kompressorhorn.
• Vuvuzela-horn.
• Mad og drikkevarer, herunder alkoholiske drikke af enhver art.
• Dyr.
• Laserpenne.
• Dokumenter, tegninger, flag eller symboler af ideologisk eller reklamemæssig karakter samt genstande, der tjener til kommercielle formål, og som kan ses af andre eller er medbragt med henblik på omdeling blandt øvrige besøgende, uden skriftlig tilladelse af Team Esbjerg.
• Racistisk eller nazistisk propagandamateriale
Listen er ikke udtømmende.

Det er ydermere forbudt Blue Water Dokkens gæster:
• At klatre op på mure, indhegninger af spillerfelter, afspærringer, belysningsanlæg, kameraplatforme samt betræde områder, der ikke er tilladt for besøgende, eksempelvis håndboldbanen.
• At tage plads på trappeopgange.
• At tage plads i de markerende handicapområder som er forbeholdt kørestolsbrugere.
• At spille bold i forhal omklædningsrum, gange med videre.
• At kaste med genstande, der kan være til fare for andre.
• At tænde ild, affyre fyrværkeri, lysraketter eller andre pyrotekniske genstande.
• At sælge varer eller billetter, uddele tryksager og gennemføre indsamlinger uden forudgående tilladelse hertil.
• At skrive, male, klæbe eller ophænge noget på bygninger og reklameskilte.
• At forrette nødtørft uden for toiletter.
• At provokere andre til had eller vold mod upartiske, modspillere eller andre personer.
• At medføre eller åbenlyst bære tegn og symboler af racistisk eller voldelig karakter samt råbe eller synge slagsange med dette indhold.
• At optage levende billeder eller lyd fra et hvilket som helst sted i Blue Water Dokken eller videregive
informationer fra kampen uanset fremgangsmåde.
Listen er ikke udtømmende.

Af brandsikkerhedsmæssige årsager er det endvidere forbudt gæster at medbringe eller ophænge bannere, der ikke forud for arrangementet er godkendt af Team Esbjergs sikerhedsansvarlige. Personer, der ikke er i besiddelse af billet eller gyldigt adgangsbevis eller som vurderes at udgøre en sikkerhedsrisiko eller har fået karantæne vil blive bortvist. Bortviste har ikke krav på at få deres billet refunderet.

5. Rygning

Der er totalt rygeforbud i Blue Water Dokken.

6. Erstatningsansvar

Al adgang, færdsel og ophold i Blue Water Dokken sker på den besøgendes eget ansvar, ligesom Blue Water Dokken ikke har ansvar for person- eller tingskader som følge af ulykker eller andre besøgendes handlinger eller undladelser. Såfremt der udøves hærværk på Blue Water Dokkens ejendom eller i øvrigt udvises en adfærd, der påfører Team Esbjerg et tab, herunder adfærd, der medfører idømmelse af bøder eller sanktioner for Blue Water Dokken og Team Esbjerg, forbeholder Team Esbjerg sig retten til at holde den pågældende personligt ansvarlig for tabet.

7. Overtrædelse af ordensreglementet

Gæster der overtræder ordensreglementet i forbindelse med Team Esbjergs kampe i Blue Water Dokken kan uden videre bortvises og få forbud mod at vise sig på Blue Water Dokkens område. Såfremt en overtrædelse udløser formodning om en strafbar handling, vil der blive foretaget politianmeldelse. Der kan udstedes karantæne fra Blue Water Dokken ved Team Esbjergs hjemmekampe. Ligesom overtrædelser, der sker i Blue Water Dokken eller i umiddelbar nærhed heraf, såsom ind- og udgange samt veje og fortove samt parkeringspladser beliggende i forbindelse med Blue Water Dokkens område eller ved voldelige handlinger foretaget et andet sted, hvor samhørighed med Blue Water Dokken og Team Esbjerg kan drages, også kan medføre karantæne. Kontrollørerne er berettigede til at bortvise persongrupper, såfremt overtrædelsen ikke kan tilordnes en enkeltperson og overtrædelsen i øvrigt er karakteristisk for hele gruppens opførsel.
Esbjerg den 24. august 2015
Per Kristiansen
Administrations- & kampansvarlig
Team Esbjerg Elitehåndbold A/S

Kontaktinformation

HC Warrer

Direktør

22 48 62 00